Algemene voorwaarden 

Kortink Gereedschappen/Kortink Beitels                                                                                                                                                                K.vK, nr. 54024056

Postbus 210, 7500 AE Enschede               

Cromhoffsbleekweg 130, 7513 EW Enschede

                                                                                                                                                                                                                                    

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kortink Gereedschappen/ Kortink Beitels hierna te noemen de “Verkoper”, als (potentieel) Verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.
1.2 Toepasselijkheid van de door de wederpartij, hierna te noemen de “Koper, gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Alle verkopen en leveringen geschieden volgens onze algemene verkoopvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Enschede, op 13 januari 2012.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand zodra de Verkoper de opdracht van de Koper schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel zodra de Verkoper een opdracht in uitvoering heeft genomen.
2.3 Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 3 – De Prijs

3.1 De prijs van de goederen is af fabriek of opslagplaats, exclusief B.T.W. en eventuele andere rechten voor verpakkingsmaterialen.
3.2 Wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en/of valutakoerswijzigingen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven de Verkoper het recht de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft de Koper het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

Artikel 4 – Levering en Overgang van risico

4.1 De overeengekomen leveringstijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
4.2 Aflevering geschiedt af fabriek of opslagplaats
4.3 Het risico voor de zaken gaat op de Koper over op het moment dat de zaken in het middel van transport worden geladen. Tenzij anders overeengekomen bepaalt de Verkoper de wijze van transport. Het transport geschiedt echter voor risico en rekening van de Koper.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betaling dient contact te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
5.2 Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum kan 2% korting in mindering op het factuurbedrag excl. B.T.W. worden gebracht. Aftrek wegens korting is echter niet geoorloofd, indien oudere facturen nog onbetaald zijn, ongeacht of deze facturen reeds opeisbaar zijn of niet.
5.3 In geval van niet tijdige betaling, is de Koper een rente verschuldigd ten bedrage van het promessedisconto van De Nederland Bank NV. plus 3% met het minimum van de wettelijke rente per jaar.
5.4 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de Koper in rekening gebracht, conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
5.5 Betalingen door of vanwege de Koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgende van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de Koper.
5.6 De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud
6.1 Zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens de Verkoper uit hoofde van enige overeenkomst met betrekking tot de levering van zaken of verrichte dan wel te verrichten werkzaamheden welk de Verkoper met de Koper is aangegaan, blijven de geleverde zaken eigendom van de Verkoper.
6.2 De Verkoper is bevoegd de zaken zonder ingebrekestelling bij overschrijving van de betalingstermijn terug te vorderen. De Koper is verplicht de zaken op eerste vordering van de Verkoper onverwijld aan deze terug te geven. De koper stelt de Verkoper op eerste verzoek in de gelegenheid de door de Verkoper geleverde zaken bij hem terug te halen. De kosten van teruggave zijn voor rekening van de Koper.
6.3 Gedurende de periode van het eigendomsvoorbehoud is de Koper uitsluitend bevoegd over de zaken te beschikken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

Artikel 7 – Zekerheid

7.1 Indien er goede grond bestaat dat de Koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Koper verplicht op eerste verzoek van de Verkoper terstond genoegzame en in de door de Verkoper gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de Koper daaraan niet voldaan heeft is de Verkoper gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
7.2 Indien de Koper aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen naar een daartoe strekkende schriftelijk aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.

Artikel 8 – Garantie
8.1 De garantieverplichting van de Verkoper houdt uitsluitend in, dat de Verkoper zonder hiervoor kosten in rekening te brengen die gebreken aan de verkocht zaken hersteld, die binnen de fabrieksgarantie na de levering zijn ontstaan, anders dan door onoordeelkundig gebruik.
8.2 De garantieplicht geldt niet ten aanzien van die onderdelen, welke de Verkoper voor de toepassing van deze garantie heeft uitgezonderd.
8.3 Evenmin is de Verkoper tot enige niet wettelijk verplichte garantie gehouden, zolang de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de Verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit.
8.4 De garantie geldt evenmin indien de Koper zelf reparaties verricht of wijzigingen in de goederen aanbrengt, of deze door derden laat verrichten of aanbrengen, of indien de goederen onoordeelkundig worden gebruikt of voor een ander doel dan waarvoor zij zijn bestemd, of gebrekkig worden onderhouden.
8.5 Indien de Verkoper ter voldoening aan de garantieverplichting nieuwe onderdelen levert, zullen op die levering deze voorwaarden volledig van toepassing zijn.

Artikel 9 – Reclames

9.1 De koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, kan de Koper daarop geen beroep meer doen indien hij de Verkoper niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 10 dagen na aflevering althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.                                                                                                                                                                                                                                9.2 Reclames dienen binnen de hierboven gestelde termijn na aflevering schriftelijk met vermelding van pakbon/-brief of factuurnummer te worden ingediend, bij gebreke waarvan het reclamerecht zal zijn vervallen. De koper heeft niet het recht de betaling van het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.
9.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verkoop van één half jaar na aflevering.
9.4 Het in dit en het vorige artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten.
9.5 Terugneming van goederen vindt alleen plaats na schriftelijke akkoordverklaring, in welk geval het recht wordt voorbehouden 15% administratiekosten in aftrek te brengen op de prijs.                                                                                                                                                                                                                                                                   
9.6 Gebruikte artikelen worden nimmer teruggenomen.
 
Artikel 10 – Ontbinding/bevrijding
10.1 Indien de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of onder curatele stelling van de Koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf of indien executoriaal beslag wordt gelegd op zaken van de Koper, is de Verkoper te zijner keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverbindend de hem verder toekomende rechten, de overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Verkoper is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het hem toekomende te vorderen.
10.2 Indien de Koper, nadat de Verkoper hem daartoe een termijn van 7 dagen heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt, is de Verkoper van zijn verbintenissen bevrijd.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Behoudens voor zover uit deze verkoopvoorwaarden anders voortvloeit, is de Verkoper slechts aansprakelijk voor schade, die aan zijn opzet of grove schuld is te wijten.
11.2 De Verkoper is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken.
11.3 De Verkoper bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen welke hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid jegens de Koper kan inroepen, mede ten behoeve van zijn ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragen hij ingevolgde de wet aansprakelijk zou zijn.
11.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijk van de Verkoper
ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 12 – Gebruik van het merk

12.1 Het is verboden de zaken zonder het door de Verkoper aangebrachte merk te verkopen.
Ieder ander gebruik van het merk is aan de Koper verboden. Clichés blijven ook na betaling volledig eigendom van de Verkoper.

Artikel 13 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Verkoper en de Koper is het Nederlands Recht van toepassing.
13.2 Geschillen tussen de Verkoper en de Koper, behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, worden bij uitsluiting berecht door de rechter te Almelo.

Artikel 14 – Conversie

14.1 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.